Kelebihan Zakat, Infaq dan Sedekah

Banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah sahih yang menjelaskan …

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima, Allah SWT telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka, iaitu bagi mereka yang telah memiliki harta menyamai atau melebihi nisab serta cukup tempoh pemilikan harta tersebut (haul).

Banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah sahih yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, infaq dan sedekah. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak berdukacita”[Al-Baqarah (2):277].

Juga firman-Nya yang bermaksud:

“Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredhaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda” [Ar-Ruum (30:)39]

dan firman Allah SWT yang bermaksud:

“Orang-orang yang membelanjakan (mendermakan) hartanya pada waktu malam dan siang, dengan cara sulit atau berterang-terang, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita” [Al-Baqarah (2):274].

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan do’akanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya do’a-mu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui” [At-Taubah (6):103].

Adapun hadith-hadith Nabi SAW yang menjelaskan akan keutamaannya antara lain :

Dari Abu Hurairah RA. bahawa seorang Arab Badwi mendatangi Nabi SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah! beritahu aku suatu amalan, bila aku mengerjakannya, aku masuk syurga?”, Beliau bersabda: “Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada-Nya, dirikan solat, bayarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan,” ia berkata, “Aku tidak akan menambah amalan selain di atas”, tatkala orang tersebut beranjak keluar, Nabi SAW: “Siapa yang ingin melihat seorang lelaki dari penghuni syurga maka lihatlah orang ini”. Muttafaq ’alaih.” [HR Bukhari & Muslim]

Allah SWT, adalah zat yang Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang suci dan baik, demikian juga sedekah kecuali dari harta yang suci dan halal. Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang bersedekah dengan sebiji tamar yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.” [HR Bukhari & Muslim]

Zakat, infaq dan sedekah memiliki fadhilat dan faedah yang sangat banyak, bahkan sebahagian ulama telah menyebutkan lebih dari dua puluh faedah, diantaranya:

  1. Ia boleh meredam kemurkaan Allah SWT, Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi boleh memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)” [Shahih At-Targhib]
  2. Menghapuskan kesalahan seseorang hamba, beliau bersabda: “Dan Sedekah boleh menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api” [HR Tirmidhi]
  3. Orang yang besedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arasy di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: “Tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya diantaranya iaitu: “Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.” (Muttafaq ‘alaih)
  4. Sebagai ubat bagi berbagai macam penyakit baik penyakit jasmani mahupun rohani. Rasulullah SAW bersabda: “Ubatilah orang-orang yang sakit diantaramu dengan sedekah.” (Shahih At-Targhib) beliau juga bersabda kepada orang yang mengadu tentang kekerasan hatinya: “Jika engkau ingin melunakkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim.” (HR. Ahmad)
  5. Sebagai penolak berbagai macam bencana dan musibah.
  6. Orang yang berinfaq akan didoakan oleh malaikat setiap hari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidaklah datang suatu hari kecuali akan turun dua malaikat yang salah satunya mengatakan, “Ya, Allah berilah orang-orang yang berinfaq itu balasan, dan yang lain mengatakan, “Ya, Allah berilah pada orang yang bakhil kebinasaan (hartanya).” (Muttafaq ‘alaihi)
  7. Orang yang membayar zakat akan Allah berkati hartanya, Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah sedekah itu mengurangi harta.” (HR. Muslim)
  8. Allah SWT akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah [Al-Baqarah(2): 245]
  9. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang, Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah merupakan bukti (keimanan).” (HR.Muslim)
  10. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran, sebagaimana wasiat beliau kepada para pedagang: “Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia dan sumpah, oleh kerana itu bersihkanlah ia dengan sedekah.” (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah juga disebutkan dalam Shahih Al-Jami’).

Inilah beberapa manfaat dan faedah dari zakat, infaq, dan sedekah yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, kita memohon semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang berinfaq dan bersedekah serta menunaikan zakat dengan ikhlas kerana mengharap wajah dan keredhaan-Nya, amin ya Rabbal ‘alamin.

Rujukan:
1) Mukhtashar al-Fiqh al-Islamy, Muhammad At-Tuwaijry.
2) Shadaqah, fadhailuha wa anwa’uha, Dar-Al Qashim