Usah Keliru Zakat dan Sedekah

Zakat adalah tertakluk kepada syarat bahawa satu Tahun (Haul) penuh telah berlalu…

Berikut merupakan 7 perbezaan antara Zakat dan Sedekah.

1 – Zakat adalah tertakluk kepada syarat bahawa satu Tahun (Haul) penuh telah berlalu apabila memperoleh kekayaan, dan kekayaan itu perlu memenuhi tahap minimum (nisab) tertentu.
Sedekah tidak tertakluk kepada apa-apa syarat, dan ia boleh diberikan pada bila-bila masa, dalam apa-apa amaun.

2 – Allah telah memerintahkan zakat diberikan kepada beberapa orang tertentu, dan tidak dibenarkan memberikannya kepada orang lain. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat berikut (yang bermaksud:

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (Al-Quran, Al-Taubah [9]:60)

Manakala sedekah, boleh diberikan kepada golongan yang dinyatakan dalam ayat di atas mahupun kepada orang lain.

3 – Sesiapa yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang zakat, maka warisnya harus membayarnya dari harta kekayaannya dan pusakanya.
Adapun sedekah, tidak ada kewajipan sebagaimana di atas.

4 – Orang yang enggan berzakat akan dihukum, seperti yang dikatakan dalam hadith yang berikut (yang bermaksud):

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidaklah ada ganjaran bagi orang yang memiliki harta simpanan namun tidak menunaikan haknya, melainkan Allah SWT akan melemparkannya ke dalam api neraka jahanam pada hari kiamat, hingga dahinya, tepinya serta punggungnya dibakar, sampai Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya di hari yang lamanya sekitar 50,000 tahun di bumi, kemudian dia melihat jalannya, baik ke syurga mahupun ke neraka. Tidaklah bagi pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya suatu ganjaran, melainkan nanti di hari kiamat akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang telah ada, maka dibentangkan sebuah tanah lapang untuknya dan ditanduklah dia dengan tanduk-tanduknya dan ditendang dengan kuku-kukunya sehingga tidak tersisa rambut-rambut di tubuhnya, setiap kali selesai (seksaan itu), maka datang seksaan yang lainnya, dikembalikan seperti semula, sehingga Allah SWT memutuskan perkara di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya sekitar 50,000 tahun lebih lama dari pada di dunia, kemudian dia melihat jalannya baik ke syurga atau ke neraka. Tidak ada ganjaran bagi pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, melainkan di hari kiamat akan datang unta-unta dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dimilikinya, dan dibentangkan tanah lapang untuknya dan (unta-unta) itu menendang pemiliknya dengan kuku-kukunya, setiap kali selesai dari (seksaan) itu, datang seksaan lain yang serupa, maka ia kembalikan seperti semula, sehingga Allah SWT memutuskan perkara di antara hamba-hambanya di hari yang lamanya sekitar 50,000 tahun lebih lama daripada di dunia, kemudian dia melihat jalannya baik ke syurga atau ke neraka.” (Hadis Riwayat Imam Muslim)

Manakala orang yang tidak mengeluarkan sedekah, tidak akan dihukum.

5 – Menurut pandangan empat Mazhab, tidak dibenarkan memberi zakat kepada waris dan keturunan seseorang. Waris termasuk ibu, bapa, datuk, nenek dan isterinya; Keturunan termasuk anak-anak mereka. Sedekah boleh diberikan kepada waris dan keturunan seseorang.

6 – Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada orang yang kaya, seperti yang dikatakan dalam hadith yang berikut (yang bermaksud):

Dari Ubaidillah bin Addi bin al-Khiyar, dia berkata: “Aku dikhabarkan oleh dua orang lelaki, di mana keduanya telah mendatangi Rasulullah SAW pada waktu haji Wida’, dan beliau ketika itu sedang membahagikan sedekah, maka keduanya meminta kepada beliau sebahagian darinya (sedekah). Beliau mengangkat pandangannya kepada kami dan menurunkannya, sehingga beliau melihat kami sebagai dua orang yang mampu, maka beliau bersabda: ‘Jika kamu mengkehendakinya, maka aku akan memberikan kepada kamu berdua, tetapi tidak ada bahagian pada sedekah ini bagi orang yang kaya, dan juga bagi orang yang kuat dan mampu mencari rezeki.” (Hadis Riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa’i)

Sedekah boleh diberikan kepada mereka yang kaya.

7 – Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada orang kafir dan mushrikeen.
Sedekah boleh diberikan kepada orang kafir dan mushrikeen.

Allah berkata (yang bermaksud):
“Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya, kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan” (Al-Quran, Al-Insaan [76]: 8)

Author: Abu Tariq

https://muhsinnorpaizin.com Abu Tariq Muhsin is a zakat officer for Zakat Centre of Federal Territory of Malaysia. A writer, researcher and publisher of various writing focusing on Zakat & Islamic studies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s